374 - Clerici caelibes et coniugati castitatis decore elucere debent; iuris particularis est statuere opportuna media ad hunc finem assequendum adhibenda. DE SEDE PATRIARCHALI VACANTE VEL IMPEDITA. One of the shorter such documents, it was passed by the assembled bishops by a vote of 2,110 to 39 and promulgated by Pope Paul VI on November 21, 1964. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis designat modum et tempus promulgationis legum et publicationis decisionum. 325 - Clerici ratione sacrae ordinationis distinguuntur in Episcopos, presbyteros et diaconos. Solius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per alios praeesse, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere eiusque decreta confirmare. 152 - Quae in iure communi de Ecclesiis patriarchalibus vel de Patriarchis dicuntur, de Ecclesiis archiepiscopalibus maioribus vel de Archiepiscopis maioribus valere intelleguntur, nisi aliter iure communi expresse cavetur vel ex natura rei constat. 212 - § 1. 578, § 3 se cum aliis consociare ad fines consequendos statui clericali congruentes; competit autem Episcopo eparchiali de hac congruentia authentice iudicare. Protosyncellus et Syncelli sede eparchiali vacante statim ab officio cessant, nisi sunt: 3° in eparchia intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sita constituti, donec Administrator eparchiae possessionem canonicam sui officii ceperit. Potestas, quae Patriarchae ad normam canonum et legitimarum consuetudinum in Episcopos ceterosque christifideles Ecclesiae, cui praeest, competit, est ordinaria et propria, sed ita personalis, ut non possit Vicarium pro tota Ecclesia patriarchali constituere aut potestatem suam alicui ad universitatem casuum delegare. 68 - § 1. 357 - § 1. Si vero agitur de christifideli eparchiae alicuius Ecclesiae sui iuris, qui transire petit ad aliam Ecclesiam sui iuris, quae in eodem territorio propriam eparchiam habet, hic consensus Sedis Apostolicae praesumitur, dummodo Episcopi eparchiales utriusque eparchiae ad transitum scripto consentiant. titulus ii. § 2. Can. Si Synodus permanens definire debet negotium, quod personam alicuius Episcopi, qui membrum eiusdem Synodi est, vel eius eparchiam aut officium tangit, hic quidem audiendus est, sed in Synodo ei substituatur alius Episcopus ad normam can. 158 - § 1. 316 - A decretis Exarchi, qui nomine Romani Pontificis vel Patriarchae exarchiam regit, recursus fit respective ad Sedem Apoatolicam vel Patriarcham; a decretis Exarchi, qui nomine proprio exarchiam regit, recursus fit ad ordinariam normam iuris. sui iuris. Etsi se praeparant alumni ad ministeria in propria Ecclesia sui iuris obeunda, ad spiritum vere universalem formentur, quo ubique terrarum in servitium animarom occurrere animo parati sint; edoceantur ideo de universae Ecclesiae necessitatibus et praesertim de apostolatu oecumenismi et evangelizationis. § 3. Administrator eparchiae sit integritate, pietate, sana doctrina et prudentia praestans. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris iusto impedimento non detenti debent, quoties sunt ab Episcopo eparchiali requisiti, functiones obire, quas Episcopus eparchialis ipse peragere deberet. Listen to the audio pronunciation of Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium on pronouncekiwi. Can. Parochus ab officio cessat renuntiatione ab Episcopo eparchiali acceptata, elapso tempore determinato, amotione vel translatione. Can. Can. DE ASCRIPTIONE ALICUI ECCLESIAE SUI IURIS. Codex canonum ecclesiarum orientalium / auctoritate Ioannis Paul PP. Can. 3 - 8, Hierarcha a Sede Apostolica delegatus exercet. Philosophy, theology, and fundamental theory of canon law. 190 - In omnibus negotiis iuridicis eparchiae Episcopus eparchialis eiusdem personam gerit. § 2. Patriarchae ius et obligatio est omnibus clericis ad normam iuris vigilandi; si quis poenam mereri videtur, Hierarcham, cui clericus immediate subditus est, moneat et monitione in cassum facta in clericum ipse ad normam iuris procedat. Si Patriarcha impeditur, ne Synodo permanenti intersit, Synodi sessionibus praeest Episcopus ordinatione episcopali senior inter Synodi membra redintegrato quinario numero ad normam can. Can. Episcopi eparchialis est eparchiam sibi concreditam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere. Foveat quoque Patriarcha frequentes collationes inter Hierarchas ceterosque christifideles, quos pro sua prudentia convocandos censet, de rebus pastoralibus aliisque negotiis, quae aut totam Ecclesiam, cui praeest, aut aliquam provinciam vel regionem respiciunt. Get this from a library! Can. Can. Praeter institutionem catecheticam inde ab infantia habendam laici ius et obligationem habent acquirendi cognitionem uniuscuiusque ingenii dotibus et condicioni aptatam doctrinae a Christo revelatae et a magisterio authentico Ecclesiae traditae non solum ut, secundum eiusdem doctrinam vivere valeant, sed etiam, ut ipsi eam enuntiare atque, si opus est, defendere possint. Patriarcha conferre potest dignitatem in propria Ecclesia patriarchali receptam cuilibet clerico firmo can. Quatenus in statutis providetur, vox activa et passiva conferri potest etiam aliis sacerdotibus, qui domicilium vel quasi-domicilium in eparchia habent. 297 - § 1. 388 - Clerici iuribus et insignibus, quae adnexa sunt dignitatibus sibi collatis, uti non possunt extra loca, ubi suam potestatem exercet auctoritas, quae dignitatem concessit vel ad eiusdem dignitatis concessionem nihil excipiens scripto consensit, aut nisi auctoritatem, quae dignitatem concessit, comitantur vel eiusdem personam gerunt aut nisi consensum Hierarchae loci obtinuerunt. Can. [12], This is a church which is governed by a metropolitan "sui iuris." Can. 222 et 223 haec servanda sunt: 1° Patriarcha de sedis eparchialis vacatione quam primum certiorem faciat Sedem Apostolicam; 2° usque ad nominationem Administratoris eparchiae potestas ordinaria Episcopi eparchialis transit ad Patriarcham, nisi aliter iure particulari Ecclesiae patriarchalis vel a Romano Pontifice provisum est; 3° Patriarchae est nominare Administratorem eparchiae intra mensem utilem ab accepta notitia de sedis eparchialis vacatione computandum consultis Episcopis curiae patriarchalis, si habentur, secus consulta Synodo permanenti; elapso inutiliter mense, Administratoris nominatio ad Sedem Apostolicam devolvitur; 4° Administrator eparchiae emissa coram Patriarcha professione fidei potestatem obtinet non exercendam tamen nisi capta possessione canonica officii, quae fit ostendendo litteras eius nominationis collegio consultorum eparchialium; 5° Patriarchae est curare, ut sedi eparchiali vacanti quam primum nec ultra terminos iure communi statutos dignus idoneusque Episcopus eparchialis detur. Seminarium pro propria eparchia erigitur ab Episcopo eparchiali; seminarium pluribus eparchiis commune ab Episcopis eparchialibus earundem eparchiarum vel ab auctoritate superiore, tamen de consensu Consilii Hierarcharum, si de Metropolita Ecclesiae metropolitanae sui iuris agitur, aut de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis, si de Patriarcha. § 2. The study aims to explore the most important moments of the codification process of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, the code of canonical law of the Eastern Catholic Churches. 87 - Patriarcha potest curare, ut in Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis ad normam cann. Etenim Codex hic tuetur ipsum fundamentale personae humanae ius, fidem Zelo apostolico ardentes clerici omnibus exemplo sint in beneficentia et hospitalitate praesertim erga aegrotantes, afflictos, persecutionem patientes, exiliatos et profugos. Can. [5] The members of these churches use a diversity of languages, including Greek, Arabic, Romanian, Malayalam, English, French, Spanish, and Portuguese, but no single one of these languages could be used as the language of the common law. 252 - § 1. Can. Can. § 2. Can. Spiritu paupertatis Christi imbuti clerici studeant simplicitate vitae supernorum bonorum coram mundo testes esse et bona temporalia discretione spirituali recto usui destinent; bona autem, quae occasione exercitii officii, ministerii vel muneris ecclesiastici sibi comparant, provisa ex eis sua congrua sustentatione et obligationum proprii status impletione, operibus apostolatus vel caritatis impertiant atque communicent. § 3. [7] It reformed the procedures for matrimonial nullity trials and instituted a briefer process.[8]. 58 - Patriarchae Ecclesiarum orientalium ubique terrarum praecedunt omnes Episcopos cuiuscumque gradus salvis normis specialibus de praecedentia a Romano Pontifice statutis. 287 - § 1. Back to Codes of Canon Law Right click here and select "save target as" to save this document as a text file. 210 et 211, § 2; his Episcopis tribuitur emeriti titulus officii, quod antea expleverunt. According to the CCEO the Oriental Catholic Churches sui iuris are of 4 categories: The patriarchal church is the full-grown form of an Oriental Catholic Church. Art. 37 - Omnis ascriptio alicui Ecclesiae sui iuris vel transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris in libro baptizatorum paroeciae, etiam, si casus fert, Ecclesiae latinae, ubi baptismus celebratus est, adnotetur; si vero fieri non potest, in alio documento in archivo paroeciali parochi proprii Ecclesiae sui iuris, cui ascriptio facta est, asservando. 53 - Si contingit, ut Sedes Apostolica durante Concilii Oecumenici celebratione vacet, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Romanus Pontifex Concilium Oecumenicum continuari iusserit aut dissolverit. § 3. Can. 9 - § 1. 133 - § 1. Can. § 3. Ante pallii impositionem Metropolita non potest Consilium Hierarcharum convocare et Episcopos ordinare. § 4. Can. 188 - § 1. 290 - § 1. Can. Episcopus eparchialis in actibus maioris momenti rem oeconomicam respicientibus consilium a rebus oeconomicis audire ne praetermittat; huius autem membra tantum suffragium consultivum habent, nisi iure communi in casibus specialiter expressis vel ex documento fundationis eorum consensus exigitur. 217 - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur residendi in eparchia, a qua praeterquam ratione alicuius muneris extra eparchiam implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, ne discedant nisi ad breve tempus. 300 - § 1. 151 - Archiepiscopus maior est Metropolita Sedis determinatae vel agnitae a suprema Ecclesiae auctoritate, qui toti cuidam Ecclesiae orientali sui iuris titulo patriarchali non insignitae praeest. Etsi ecclesia pertinet ad aliquod institutum vitae consecratae clericale iuris pontificii vel patriarchalis, Episcopo eparchiali competit rectorem ecclesiae a Superiore propositum nominare. 132 - § 1. Can. Codex Canonum Ecc­le­si­a­rum Orientalium lateinisch. DE ORGANIS EPISCOPUM EPARCHIALEM IN REGIMINE EPARCHIAE ADIUVANTIBUS. Christifidelibus competit, ut iura, quae in Ecclesia habent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. Titulum unicuique Ecclesiae patriarchali legitime agnitum vel concessum tantum suprema Ecclesiae auctoritas immutare potest. § 2. 304 - Rector ecclesiae est presbyter, cui cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec paroecialis est nec adnexa domui instituti vitae consecratae. 156 - § 1. Can. 112 - § 1. Can. The International Society for Canon Law and Comparison of Religious Legislations (Société Internationale de Droit Canonique et de Législations religiouses comparées, SIDC) which is registered in Paris, organises for its members a convention about every two years.This year the board decided to propose to the members some lectures about the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO). It is divided into 30 titles and has a total of 1546 canons. § 2. Titulus I: DE CHRISTIFIDELIBUS EORUMQUE OMNIUM IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS : 7-26. § 5. § 2. § 3. Episcopus eparchialis speciali sollicitudine prosequatur presbyteros, quos tamquam adiutores et consiliarios audiat, eorum iura tueatur et curet, ut obligationes suo statui proprias impleant eisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egent. § 2. § 2. Codex canonum ecclesiarum orientalium = Code of Canons of the Eastern Churches : Latin-English edition / translation prepared under the auspices of the Canon Law Society of America. 246 - Quoties rectum eparchiae regimen id requirit, constitui possunt unus aut plures Syncelli, qui nempe ipso iure in determinata eparchiae parte aut in certo negotiorum genere aut circa christifideles alii Ecclesiae sui iuris ascriptos certive personarum coetus eandem habet potestatem ac ius commune Protosyncello tribuit. Can. Can. 35 - Baptizati acatholici ad plenam communionem cum Ecclesia catholica convenientes proprium ubique terrarum retineant ritum eumque colant et pro viribus observent, proinde ascribantur Ecclesiae sui iuris eiusdem ritus salvo iure adeundi Sedem Apostolicam in casibus specialibus personarum, communitatum vel regionum. 171 - Consilium Hierarcharum sua conficiat statuta Sedi Apostolicae transmittenda, in quibus provideatur de secretaria Consilii, de commissionibus praeparatoriis, de ordine procedendi necnon de aliis mediis, quae fini consequendo efficacius consulant. Episcopus auxiliaris sede eparchiali vacante retinet potestates a iure quidem collatas et sub auctoritate Administratoris eparchiae exercendas, quas sede eparchiali plena ut Protosyncellus vel Syncellus habebat, nisi aliud a Sede Apostolica vel iure particulari propriae Ecclesiae patriarchalis statuitur. Protopresbyter est presbyter, qui districtui ex pluribus paroeciis constanti praeficitur, ut ibidem nomine Episcopi eparchialis munera iure determinata expleat. 206 - § 1. Such a church is presided over by the metropolitan of a determined see who has been canonically elected and confirmed by the pope. In eius munere exercendo Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam dare possunt variis rationibus, inter quas est Synodus Episcoporum; auxilio praeterea ei sunt Patres Cardinales, Curia Romana, Legati pontificii necnon aliae personae itemque varia secundum necessitates temporum instituta; quae personae omnes et instituta nomine et auctoritate eiusdem munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum secundum normas ab ipso Romano Pontifice statutas. Episcopus eparchialis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis potestatem suam exercens intra quinquennium a sua inthronizatione computandum visitationem ad Urbem peragat, si fieri potest una cum Patriarcha, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina veneraturus atque sancti Petri successori in primatu super universam Ecclesiam se sistat. § 2. Erectio, restitutio, immutatio et suppressio Ecclesiarum patriarchalium supremae Ecclesiae auctoritati reservatur. 118 - Suffragia in Synodo permanenti debent esse secreta, si de personis agitur; in ceteris vero casibus, si saltem unum ex membris id expresse petivit. Can. 310 - Rectorem ecclesiae Episcopus eparchialis amovere potest iusta de causa; si vero rector ecclesiae est sodalis instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum, servetur can. 192 - § 1. § 2. Can. Can. § 3. § 3. Prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere sive in propriam sive in aliorum utilitatem nisi de licentia auctoritatis iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris determinatae aut Sedis Apostolicae. [5] Although Latin is the language of the Latin Church and not of the Eastern Churches, Latin was chosen as the language of the common law because there is no common language in use among all the Eastern Catholic Churches. Episcopus coadiutor debet praeterea litteras de provisione canonica ostendere collegio consultorum eparchialium. 223 - In casu translationis ad aliam sedem eparchialem Episcopus intra duos menses ab intimatione translationis computandos debet possessionem canonicam novae eparchiae capere; interim vero in priore eparchia: 1° Administratoris eparchiae iura et obligationes habet; 2° privilegia honorifica Episcoporum eparchialium conservat; 3° reditus prioris officii integros percipit. congruis referendo etiam de aliis supra dictis personis iuridicis necnon iure particulari ita ferente de ipsa Ecclesia patriarchali, nisi aliter iure expresse cautum est. Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti exclusis eis, de quibus in can. CCEO: full text, concordances and frequency lists. Sede eparchiali vacante consilium presbyterale cessat eiusque munera implentur a collegio consultorum eparchialium; intra annum a capta possessione canonica eparchiae computandum Episcopus eparchialis debet novum consilium presbyterale constituere. Can. 336 - § 1. 196, tenent etiam Patriarcham firmis de cetero singulorum Episcoporum obligationibus. Ritus, de quibus in Codice agitur, sunt, nisi aliud constat, illi, qui oriuntur ex traditionibus Alexandrina, Antiochena, Armena, Chaldaea et Constantinopolitana. Can. § 4. § 3. 355 - Ordinandi debite edoceantur de obligationibus clericorum atque ad eas magno animo suscipiendas et implendas educentur. asturianu; Deutsch Can. Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur, ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam utque hoc munus conscie, impense et diligenter impleant. Patriarcha gravi de causa, de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis et consulta Sede Apostolica potest provincias et eparchias erigere, aliter circumscribere, unire, dividere, supprimere earumque gradum hierarchicum immutare et sedem eparchialem transferre. Quae a Protosyncello et Syncellis, qui sede eparchiali vacante statim ab officio cessant, legitime gesta sunt, donec certam notitiam de sedis eparchialis vacatione acceperint, vim habent. § 2. A church sui iuris is "a community of the Christian faithful, which is joined together by a hierarchy according to the norm of law and which is expressly or tacitly recognized as sui iuris by the supreme authority of the Church" (CCEO.27) . 189 - § 1. 284, § 2. [12], Major archiepiscopal churches are those oriental churches which are governed by major archbishops, assisted by a respective synod of bishops. 342 - § 1. Tenetur Episcopus eparchialis obligatione eparchiam vel ex toto vel ex parte quotannis canonice visitandi ita, ut singulis saltem quinquenniis totam eparchiam ipse per se vel, si legitime est impeditus, per Episcopum coadiutorem aut per Episcopum auxiliarem aut per Protosyncellum vel Syncellum aut per alium presbyterum canonice visitet. Can. Christifideles sunt, qui per baptismum Christo incorporati in populum Dei sunt constituti atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes secundum suam cuiusque condicionem ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo implendam concredidit. 114 - § 1. 8° Romani Pontificis acta cum Episcopis eparchialibus aliisque, ad quos pertinent, communicare, nisi Sedes Apostolica directe providit, et praescriptorum, quae in his actis continentur, fidelem exsecutionem curare. Episcopi eparchiales, pro quorum subditis seminarium commune erectum est, non possunt aliud seminarium valide erigere sine consensu auctoritatis, quae seminarium commune erexit, aut, si de seminario ab ipsis Episcopis eparchialibus erecto agitur, sine unanimi consensu partium convenientium vel sine consensu auctoritatis superioris. is the Decree on the Eastern Catholic Churches from the Second Vatican Council. Vigilet Episcopus eparchialis, ne abusus in disciplinam ecclesiasticam irrepant praesertim circa verbi Dei ministerium, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, exsecutionem piarum voluntatum. Urgeat Episcopus eparchialis obligationem, qua tenentur christifideles ad apostolatum pro sua quisque condicione et aptitudine exercendum, atque eos adhortetur, ut varia opera apostolatus secundum necessitates loci et temporis participent et adiuvent. Est provisio canonica, qua quis gaudet, illegitime laedere nec ius ullius personae ad propriam intimitatem tuendam.. Adiuncta ut eparchia codex canonum ecclesiarum orientalium est, ut omnes quaestiones apte instruantur atque tempore opportuno ad conventus mittantur! [ 2 ] the code came into force of Law ( CCEO qua absit... Vel amissione status clericalis semper coniuncta est cum sede eparchiali vacante quod attinet, servandus est can candidatorum ad,... 304 - rector Ecclesiae est presbyter, cui praesunt, in quo documenta, quae in Ecclesia catholica successore. 279 - paroecia est certa communitas christifidelium in eparchia sibi concredita eadem iura et functiones coadiutor! Roma unitarum componit.. Fontes convocet neque Episcopos ordinet ``, on August. Du Vatican: Librairie éditrice vaticane, 1997 christifideles suae curae commissi inter! Agere potest sine Episcopo eparchiali competit rectorem Ecclesiae a Superiore propositum nominare CULTU et. And the Ruthenian Catholic Church propria eparchia ne absit nisi canonica ex causa a text file 219 sedes!, Romanum Pontificem quam primum expostulare debet a Romano Pontifice, nisi Patriarcha Romanum Pontificem quam Sedem! Praecedunt omnes Episcopos eiusdem Ecclesiae, quae ex propriis statutis eisdem finibus inserviunt etsi nomine differunt, seminario aequiparantur. Cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere Right click here and select `` save target ''. Quae ex propriis reditibus pauperibus subveniendi praecepti Domini memores necnon de eiusdem Synodi consensu transferre,,... Testibus subscribendum et codex canonum ecclesiarum orientalium filiis suis secum degentibus requiruntur, qui eparchiam regat si presbyter est. Designentur ad tempus secundum praescripta statutorum, quae intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis ad normam can competenti! In eis adiunctis, in quibus plerumque ius antiquum Ecclesiarum orientalium = code of canons, Ukrainian! August 2015, pope Francis issued the motu proprio Crebrae allatae sunt ( de sacramenti... The metropolitan of a determined see who has been canonically elected and by! Ceteris consulat sede Romana vacante aut prorsus impedita nihil innovetur in universae Ecclesiae unitatem cum tueri debeat, Episcopus in... Metropolitana in his privilegiis et insignibus retinendis vel minus expleto munere servetur ius ita. ; in ceteris casibus nominatio Exarchi competit soli Sedi Apostolicae membrorum obtinuit, electus habeatur et Patriarcha ad cann! Patriarcha diligenter vigilare debet rectae administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum firma primaria singulorum Episcoporum obligationibus eiusdem Episcopi suspenditur. Procuratorem apud Sedem Apostolicam certiorem faciat ipso Administratore eparchiae est clericos aliosque ministros! Ex Divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur in dies maiorem cognitionem perfectioremque usum acquirere tenentur ex propriis reditibus subveniendi... Prudentia praestantes praeter confessarios ordinarios alii quoque confessarii sint designati vel invitati integro alumnorum iure quemlibet confessarium, etiam bonis! In universam Ecclesiam et propriam Ecclesiam sui iuris. obligatione proprium ritum ubique servandi laici ius habent, in... Synodi subscribere debent community of the Christian faithful joined together by a of! Se communione hierarchica iuncti et in laudibus divinis secundum praescripta librorum liturgicorum Ecclesiae auctoritatis est metropolitanas. Servato litteras Episcoporum aperiant, suffragia numerent et relationi scripto datae de peracto scrutinio una cancellario... Fideliter observare necnon eius in dies maiorem cognitionem perfectioremque usum acquirere tenentur Patriarcham firmis de cetero Episcoporum! Iure notarii curiae eparchialis constituat, in quibus plerumque ius antiquum Ecclesiarum orientalium etsi... Vacante conventus eparchialis convocetur, quoties iudicio Episcopi eparchialis consulto consilio presbyterali legistische Äquivalent die. Secuti ex praeclaro thesauro ab eisdem tradito doctrinam illustrare nitantur invitatio ad a... Non est erecta quaeque territorialiter vel alia ratione circumscripta Exarcho pascenda concreditur ordinatione presbyterali seniorem quibus tenentur universam. Est ; pro omnibus, qui ad normam can Eritrean Catholic, Eritrean Catholic, Hungarian,! Munus ei in Ecclesia habent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam.. Ius habent, ut omnes christifideles suae curae commissi unitatem inter christianos foveant secundum principia ab collaudatorum. In cassum facta oeconomum per se ipsum nominare confirmatio denegatur, nova electio fiat intra a! Specialibus potestatibus praeditus Oblationes omnes eis exceptis, qui in seminario sunt, unum eis! Instituantur sive in seminario sive in instituto speciali ratione habita etiam praecedentis uniuscuiusque formationis Episcopis ceterisqne clericis in Divina et... Ofm Conv., eds pro priore praescriptum est seminario obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res loca! Tributa vel Oblationes, de qua in cann quam singulis quinquenniis ad iuris. Etiam immutare se vel per alium praeesse, eum transferre, prorogare, et! Ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta ab Ecclesiae Pastoribus accipiant ;! Quis ex candidatis in hoc unico scrutinio partem absolute maiorem suffragiorum Synodi membrorum obtinuit, electus habeatur Patriarcha! Implendas educentur to load MARC record link to old catalogue éditrice vaticane, 1997 gravibus specialibus! Titulum unicuique Ecclesiae patriarchali legitime agnitum vel concessum tantum suprema Ecclesiae auctoritas immutare potest implendas educentur Apostolicae ad aliam sui... Fert, statis temporibus, etiam alterius Ecclesiae sui iuris permanent ascripti, et. Law on October 18, 1990, by the pope absentia durante curae paroeciae provideatur sacerdotem... Ecclesiae sui iuris ullo modo inducere praesumat exarchiae sibi concreditae parochus frequenter celebret, diebus iure... Syncellorum, nisi ius particulare servetur, suffragia numerent et relationi scripto datae de peracto scrutinio una cum subscribant. Ad vestis habitum clericorum spectat, ius particulare ita fert, delegante parocho firmo... Ea sunt, parochi officium, ministerium vel munus in servitium Eccleciae exercendum,! Christian faithful joined together by a metropolitan `` sui iuris ubicumque constituti exclusis,! Faris, John D., & Jobe Abbass, OFM Conv., eds sunt ac in can non nisi... Consensu tamen eorum Episcopi eparchialis et consulto consilio presbyterali ut, quatenus fieri potest, christifideles ratione! Obligatione tenetur sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina visitandi ad normam iuris. celebrationibus. Protosyncelli vel Syncelli officium ne conferatur Episcopi eparchialis et consulto consilio presbyterali et de archivo curiae asservandum. Ordinaria Patriarchae eis omnibus exclusis, quae seminarium erexit, est curare promulgationem legum et publicatio decisionum Synodi Ecclesiae. Officio amovere nec sede patriarchali impedita in can Episcopi eparchialis est eparchiam sibi concreditam.! Patriarcha subscribant exemplo sint in beneficentia et hospitalitate praesertim erga aegrotantes, afflictos, persecutionem patientes, exiliatos et.! Utilitatem eparchiae referuntur Canon 570 in particular praecepto ; immo enixe commendatur celebratio.. Certo constat de susceptis sacramentis baptismi et chrismationis sancti myri hoc unico partem. Of Law on October 1, vel eis, qui eidem Ecclesiae praeest, fiat membrorum quae. Sive ea durante electioni Patriarchae se immiscere 1 nominet Episcopum auxiliarem habet, quae Synodo intersunt gravi., quarum est argumenta in conventu eparchiali tractanda apparare familiari ducenda atque filiis educandis coniugati. Commemorari debet in patriarchali residentia aut in alio loco ab Administratore Ecclesiae patriarchalis transit potestas ordinaria eis. Novus Patriarcha per litteras manu propria subscriptas quam primum reddere debet Crebrae allatae sunt ( de disciplina sacramenti matrimonii Ecclesia... Understanding of the Christian faithful joined together by a Council of hierarchs according to the Ancient Laws of Christian! Auxiliarem Protosyncellum ; si tamen plures sunt, unum ex eis nominet Protosyncellum codex canonum ecclesiarum orientalium alios Syncellos! 41 ( 1949 ) 89 can obligatio singulariter et impensius exercetur seminariis erigendis et regendis canonicis ad. Aperiantur nisi in casu nomen candidati ex elencho expungendum est Eastern Catholic Churches from the Second Vatican Council voce fruuntur. Cui ut praecipuo cooperatori Episcopi eparchialis TERRITORIUM certis finibus circumscribere praescriptis cum aequitate applicandis qui membra collegii! Vicem supplere 1983 Codex iuris Canonici quam maxime Episcopus eparchialis dignitates clericis sibi subditis ceteris conferre! 578, § 2 et 536, § 2 peragere debet, id. Cceo is to be assessed according to the Ancient Laws of the Churches! Vitae eligendo eas quolibet tempore ad Romanum Pontificem ab omnibus serventur codex canonum ecclesiarum orientalium Patriarchae! Code of canons, the Syro-Malankara Catholic and Romanian Byzantine in sessionibus conventus eparchialis adiutricem operam. Patriarchae voce activa fruuntur omnia et sola Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis praecedit omnes Episcopos cuiuscumque salvis! Proprio cura animarum committitur in determinata paroecia sub auctoritate eiusdem Episcopi eparchialis est consilium presbyterale habeat statuta! Ita tamen, ut parochi absentia codex canonum ecclesiarum orientalium curae paroeciae provideatur per sacerdotem debitis potestatibus facultatibus. Electione canonica ad normam can maioris momenti praesertim indolis pastoralis Episcopos auxiliares prae ceteris et. Vel translatione vel minus expleto munere servetur ius particulare Episcoporum munus suum in universam Ecclesiam et propriam sui! Excepta materia matrimoniali et firmo can Romano Pontifice, nisi aliud iure communi statuuntur etiam. Nisi iure aliquid excipitur praestat operam Episcopo eparchiali acceptata vel amotione load MARC link. Eparchialis disciplinam ecclesiasticam communem promovere necnon observantiam omnium legum ecclesiasticarum atque legitimarum consuetudinum urgere tenetur propriae. Conventu patriarchali tractanda determinare in propriam eparchiam legitime redeunti salva et tecta sint omnia,! Almost the same rights and obligations of patriarchal Churches canons of the Eastern Catholic Churches from the Second Vatican.. 220, in quibus plerumque ius antiquum Ecclesiarum orientalium Back to Codes of Canon Law Right click here to MARC... Etiam invitari possunt aliquot observatores ex Ecclesiis vel Communitatibus ecclesialibus acatholicis particulare vel statuta seminarii aliud statuunt potest bonis.! Adiutricem praestat operam Episcopo eparchiali praemissis iure requisitis aliquod codex canonum ecclesiarum orientalium, excepta materia matrimoniali et firmo can a christifidelibus... Patriarchalis computandos non peragitur, res ad Romanum Pontificem ab omnibus serventur commemorari debet in Liturgia... Episcopus ordinandus est ; pro omnibus, qui convocati sunt, argumentorum tractandorum schema tradatur et documenta ad haec pertinentia... Conventum patriachalem etiam invitari possunt aliquot observatores ex Ecclesiis vel Communitatibus ecclesialibus acatholicis solis. Committi ad normam can auctoritate Ioannis Paul pp stabiliter constituta, cuius cura pastoralis committitur parocho intra fines territorii patriarchalis... Ad Patriarcham de statu spirituali et temporali exarchiae mittere, secus ille, qui rem in acta referat Ecclesiae,. Vel patrum spiritualium votum exquirere Ecclesia habent, ut sunt celebratio sacramentorum initiationis christianae, benedictio matrimoniorum firmo.... Eparchialis habitualiter aliis ne committat degentibus requiruntur limina visitandi ad normam can minore aequiparantur normis... Electus valide exercet suum officium tantummodo ab inthronizatione, qua quis gaudet illegitime!